ติดต่อเรา

 

       

 

บริษัท ซากุระโปรดัคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด | จำหน่ายผลิตภัณฑ์ สี เครื่องเขียน เครื่องใช้สำนักงาน

ที่อยู่: เลขที่ 1,1/1-2 ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

โทร : 0-2432-3240-7

ฟิลด์ที่มี (*) เป็นฟิลด์บังคับ

ติดต่อเจ้าหน้าที่ 
เวลาทำการ : วันจันทร์- วันศุกร์ ตั้งแต่ : 8.30-17.45 น.

ฝ่ายขาย    
คุณธเนศ เนตรภิญโญ ต่อ 221 thanet@sakura.in.th
ประสานงานฝ่ายขาย ต่อ 223 sales@sakura.in.th
ฝ่ายจัดซื้อ    
คุณพูลพิศ สุวรรณรัตน์ ต่อ 291 pulpis@sakura.in.th
คุณจารุวรรณ สิทธิวงศ์ ต่อ 292 purchase2@sakura.in.th
ฝ่ายประสานงานต่างประเทศ    
คุณภูวเดช ปัญญาอาจอง ต่อ 260 phuwadej@sakura.in.th
ฝ่ายจัดส่ง    
คุณวัชระ ไม้เลี้ยง ต่อ 410  sunisa@sakura.in.th
ฝ่ายการเงิน/ผ่ายบัญชี    
คุณไก่น้อย เล่าสูงเนิน  ต่อ 101 kainoi@sakura.in.th
คุณนิตยา ดอกขุนทด   ต่อ 102 nittaya@sakura.in.th
ฝ่ายคลังสินค้า    
คุณชัญญานุช เมิดไธสง ต่อ 401 chanyanuch@sakura.in.th
ฝ่ายการตลาด    
คุณเทิดขวัญ สุพิทยาภรณ์พงศ์  ต่อ 201 terdkwan_s@sakura.in.th
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด ต่อ 203  marketing@sakura.in.th
Digital Marketing    
คุณธนานนท์ หลีวิทยานนท์  ต่อ 202 digitalmarketing@sakura.in.th
คุณสุประวีณ์ วานิชกร ต่อ 207   
Shopping Online    
คุณนันท์ณิชา เพ็งบุบผา  ต่อ 206  shopping@sakura.in.th
คุณศิริจรรยา เงินยิ่งสุข ต่อ 206  
ฝ่ายบุคคล    
คุณเรวดี รอดพ้น   ต่อ 100 rewadee@sakura.in.th
ธุรการฝ่ายบุคคล ต่อ 0 hr@sakura.in.th
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.)    
คุณรัตนา แก้วยา ต่อ 0 safety@sakura.in.th