นโยบายการคืนสินค้า

         ทางบริษัทซากุระขอสงวนสิทธิ์ ในการส่งสินค้าหลังจากได้รับการชำระเงินค่าสินค้าในทุกกรณี และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน/คืนสินค้า เว้นแต่สินค้ามีตำหนิหรือได้รับความเสียหายอันเกิดจากทางบริษัทเท่านั้น ลูกค้าจะต้องแจ้งทางบริษัทให้ทราบภายใน 3 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า และลูกค้าจะต้องทำการส่งสินค้าคืนให้ถึง มือบริษัท ภายใน 7 วัน หากหลังจาก 3 วันที่ท่านได้รับสินค้าไปแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน/คืนสินค้า ทุกกรณี